grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Obrasci


 

Služba za opću upravu


Odjel za opću upravu


Udruge građana

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima

Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za registraciju udruga

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 1)

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (obr. 2)

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (obr. 3)

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (obr. 4)

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (obr. 5)

Popis ciljanih skupina

Klasifikacija djelatnosti

Nomenklatura sportova i sportskih grana

Zahtjev za izvadak iz Registra udruga

Prilozi zahtjevu za upis u Registar udruga

Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Prilozi zahtjevu za upis u Registar stranih udruga

Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar stranih udruga

Ministarstvo financija - Porezni status neprofitnih pravnih osoba - uputa o postupanju

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Mišljenje Ministarstva turizma vezano uz putovanje sportaša na pripreme i natjecanja


Zaklade

Odluka o osnivanju zaklade

Ogledni statut zaklade

Prijava promjene članova zakladnih tijela

Zahtjev za osnivanje zaklade

Zahtjev za upis promjena u zakladnu knjigu


Registar birača

1. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta

 1. Zahtjev za odustanak o privremenog upisa u registar birača izvan mjesta prebivališta

 2. Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa u registar birača izvan mjesta prebivališta.doc

2. Zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nema prebivaliste u Republici Hrvatskoj

 1. Zahtjev za odustanak od aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

 2. Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

3. Zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

 1. Zahtjev za odustanak prethodne registracije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

 2. Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

4. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta

5. Zahtjev za dostavu podataka iz registra birača - čl. 25. st. 2 Zakona o registru birača

 1. Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima - čl. 25. st. 2

6. Zahtjev za uvid u registar birača - čl. 26. st. 1

 1. Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima - čl. 26. st. 1

7. Zahtjev za upis u registar birača državljana drugih država članica EU koji ostvaruju biračko pravo u RH u izboru članova u EU Parlament

 1. Izjava - EU Parlament

8. Zahtjev za upis u registar birača – evidenciju birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 1. Izjava - Lokalni izbori

9. Zahtjev za izdavanje potvrde iz registra birača

10. Zahtjev za upis-dopunu-izmjenu podataka u registar birača

11. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje


Odjel za osobna stanja građana


Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za izdavanje isprave iz registra životnog partnerstva

Zahtjev za izdavanje isprave iz knjige državljana/domovnice

Zahtjev za upis u maticu rođenih

Zahtjev za upis u knjigu državljana prema mjestu prebivališta

Zahtjev za dopunu podataka u matici (rođenih, vjenčanih, umrlih)

Zahtjev za dopunu podataka u registru životnog partnerstva

Zahtjev za ispravak podataka u matici rođenih

Zahtjev za ispravak podataka u matici vjenčanih

Zahtjev za ispravak podataka u matici umrlih

Zahtjev za ispravak podataka u registru životnog partnerstva

 

Služba za društvene djelatnosti


Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb


Rad

Zahtjev za upis u registar udruga

Popis utemeljitelja udruge - obrazac 5

Zahtjev za prijavu promjene podataka u registru udruga

Zahtjev za prijavu prestanka djelovanja udruge

Zahtjev za izdavanje izvatka iz registra udruga

Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora

Zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zahtjev za izdavanje izjave o uzdržavanju

Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom statusu


Zdravstvo

Zahtjev za ovjeru knjige narkotika

Zahtjev za ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje


Socijalna skrb

Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida Domovinskog rata

Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida rata

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za pripomoć u kući

Zahtjev za isplatu dospjelih zaostalih, a neisplaćenih novčanih primanja

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz službene evidencije

Zahtjev za izdavanje objava za korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (Obrazac broj 1.)

Trogodišnji Program rada pravne osobe - stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (Obrazac broj 2.)

Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe (Obrazac broj 3.)

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za prethodnu godinu (Obrazac broj 4.)

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (Obrazac broj 5.)

Plan provođenja humanitarne akcije (Obrazac broj 6.)

Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (Obrazac broj 7.)

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8.)

Preuzimanje logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i logotipa humanitarnih akcija


Odjel za branitelje


Zahtjev roditelja za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev udovice za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć s popisom potrebnih dokaza

Zahtjev za ostvarivanje statusa HRVI

Zahtjev za ostvarivanje statusa mirnodopskog vojnig invalida

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike studentima

Zahtjev za uslugom osobe za pružanje njege i pomoći HRVI 100% I skupine

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka HRVI


Odjel za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturuKultura

Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta

Prijava za upis u očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje kazališta


Sport

Fizičke osobe o. br.1 - Zahtjev za upis u Registar športskih djelatnosti

Fizičke osobe o. br.2 - Zahtjev za brisanje iz Registra športskih djelatnosti

Fizičke osobe o. br.3 - Izvod iz Registra športskih djelatnosti

Pravne osobe o. br.1 – Zahtjev za upis u Registar športskih djelatnosti

Pravne osobe o. br.2 - Izvod iz Registra športskih djelatnosti


Prosvjeta

Zahtjev za izdavanje rješenja o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića

Zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja ili programa predškolskog odgoja kao kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu

Zahtjev i prilozi zahtjevu za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta – ustanove za obrazovanje odraslih

Zahtjev

Prilozi zahtjevu


 

Služba za gospodarstvo


Odjel za gospodarstvoObrt

PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

 1. Dokumenti za upis u obrtni registar
 2. Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru
 3. Dokumenti za upis zajedničkog obrta
 4. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta

PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

 1. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka

PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR

 1. Dokumenti za upis izdvojenog pogona
 2. Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona
 3. Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona

PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU I IZDAVANJE ODOBRENJA - SPOREDNO ZANIMANJE

 1. Dokumenti za sporedno zanimanje - domaću radinost

Zahtjev za upis u evidenciju pravnih osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost

Zahtjev za utvrdivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Zahtjev za utvrđivanje MTU - dadilje

Zahtjev za pogrebničke djelatnosti - obrtnik

Zahtjev za pogrebničke djelatnosti - trgovačko društvo

Izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje usluga tretiranja (davatelji usluga) - nisu T+

Izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje usluga tretiranja (davatelji usluga) - T+

Zahtjev za izvadak iz obrtnog registra


Promet

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu-autotaksi

Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika

Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika - TAXI

Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost

Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor

Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - osobe s tjelesnim oštećenjem

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - gubitak ili uništenje

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - udruge osoba s tjelesnim oštećenjem

Obrazac - podaci za prekršajnu i kaznenu evidenciju


Odjel za turizam


Zahtjev za usluge u domaćinstvu (građani - iznajmljivači)

Zahtjev za nastavak pružanja usluga u domaćinstvu

Zahtjev za odjavu odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (građani - iznajmljivači)

Zahtjev za djelomičnu odjavu odobrenja (građani - iznajmljivači)

Zahtjev za usluge u OPG-u

Zahtjev za izdavanja trajnog rješenja - domaćinstvo

Zahtjev za kategorizaciju soba, apartmana (obrtnici, trgovačka društva)

Zahtjev za hostel, prenoćište, odmaralište (obrtnici, trgovačka društva)

Zahtjev za pansion (obrtnici trgovačka društva)

Zahtjev za nastavak - kategorizacija - obrtnici, trgovačka društva

Zahtjev za odjavu smještajnog objekta (obrtnici, trgovačka društva)

Zahtjev za MTU ugostiteljstvo - obrt

Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti - obrt

Zahtjev za MTU ugostiteljstvo - trgovačko društvo

Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti - trgovačko društvo

Zahtjev za MTU ugostiteljstvo - štekat (obrtnici, trgovačka društva)

Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti - štekat

Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za plovne objekte za izlete i krstarenja

Zahtjev za odjavu plovnog objekta

Zahtjev za nastavak pružanja usluga na plovnom objektu nautičkog turizma

Zahtjev za turističke vodiče

Zahtjev za zamjenu stare iskaznice turističkog vodiča

Zahtjev za odjavu odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča

 

Služba za imovinsko pravne poslove


Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi

Izjava o vlasništvu/suvlasništvu nekretnina

 

Služba za zajedničke poslove


Odjel za pravne i opće poslove


Zahtjev za dodjelu brojčane oznake

Zahtjev za izdavanje ovjerenog preslika rješenja, zaključka ili drugog akta iz pismohrane


Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i tehnički poslovi


Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći (ZOPP)

Izričita pisana suglasnost (ZOPP-S)


Pristup informacijama


Zahtjev za pristup informacijama (Ob 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Ob 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Ob 4)

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji