grb grb grb

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Ured državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Odjel za opću upravu


 

  Voditeljica odjela: Vesna Cvitanović, dipl. pravnica
  021 300 050021 300 050, 021 346 188021 346 188
  021 300 204
  popis-biraca@udu-sdz.hr
  udruge@udu-sdz.hr


Registar udruga građana

  021 360 633021 360 633, 021 300 268021 300 268
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h


Popis birača

  021 300 231021 300 231, 021 300 121021 300 121
  Radno vrijeme: 7:00-15:00h


Obavlja upravne i stručne poslove registracije i nadzora nad radom udruga građana, popisa birača; poslove upravne inspekcije vezano uz provedbu zakona i drugih propisa utvrđenih Zakonom o upravnoj inspekciji; nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnivanje zaklada, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovine, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada; administrativne poslove vezane za prijam, raspoređivanje, otpremanje, arhiviranje i izlučivanje akata iz područja matičarstva, odnosno Matičnog ureda kao posebne unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave, te druge poslove koji nisu u djelokrugu druge ustrojstvene jedinice.

 

Udruge građana

Zakonom o udrugama

uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruga u smislu ovog Zakona je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

Osnivač udruge, u smislu ovog Zakona, može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova. Zakonski zastupnik odnosno skrbnik daje suglasnost prije održavanja osnivačke skupštine udruge. U trenutku osnivanja udruge, najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje, prema sjedištu udruge.

Uz zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (obrazac br. 1), prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upis u Registar udruga

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

 

Upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni:

 • Statuta
 • Naziva
 • Ciljeva i djelatnosti
 • Sjedišta i adrese sjedišta
 • Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno radi li se o osobama iz prethodnog razdoblja
 • Izbor i opoziv likvidatora
 • Prestanak postojanja udruge

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (obrazac br. 3), prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar udruga

Uputa za postupanje nakon upisa u Registar udruga

 

Strana udruga

Strana udruga u smislu ovog Zakona je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovana bez namjere stjecanja dobiti, a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države. Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka na (obrazac br. 5).

Zahtjevu za upis prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upis u Registar stranih udruga

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena, sukladno Zakonu o udrugama, a zahtjev se podnosi na obrascu br. 6 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis promjena prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar stranih udruga

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za opću upravu, na zahtjev svake zainteresirane osobe, izdaje izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu udruge.


 

Registar birača

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu a temelji se na načelu stalnosti.


Mjesto upisa u registar birača

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Pravo pregleda, popune ili ispravka podataka u registar birača podnosi se tijekom cijele godine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Na stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr možete provjeriti svoj upis u popis birača prema mjestu prebivališta.

Biračka mjesta za raspisane izbora određuju nadležna izborna povjerenstva u rokovima utvrđenim izbornim zakonima. Adresu biračkog mjesta na kojemu ćete glasoviti, možete provjeriti nakon određivanja biračkih mjesta.


Aktivna registracija

Aktivna registracija provodi se za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te se upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja ured prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje.


Prethodna registracija

Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj.


Privremeni upis

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći.

Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se uredu državne uprave u županiji neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.


Uvid u podatke upisane u registar birača

Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom uredu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača sukladno posebnom zakonu.

Nakon raspisivanja izbora građanima će u uredima državne uprave u županijama biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača. Podaci će biti dostupni uz nadzor službene osobe do zatvaranja registra birača (10 dana prije dana određenog za održavanje izbora).


Zatvaranje registra birača

Registar birača zatvara se odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. Zakona o registru birača tj.10 dana prije dana određenog za održavanje izbora i zabranjuje se daljnji unos podataka.


Popis birača

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.


Potvrda za glasovanje

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje. Potvrdu izdaje nadležni ured državne uprave prema mjestu prebivališta birača.

Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.


 

Izbori

Ustav Republike Hrvatske osigurava svakom državljaninu Republike Hrvatske koji je navršio 18 godina života opće i jednako biračko pravo. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Danom stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji stupaju na snagu pojedine odredbe Promjene Ustava (koja je u Hrvatskom saboru usvojena 16. lipnja 2010. godine) temeljem kojih su državljani Republike Hrvatske građani Europske unije i jamči im se aktivno i pasivno biračko pravo na izborima u Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice.

Jednako tako, danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupa na snagu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem kojeg će državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori imati pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice.

U izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati i u državama u kojima se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom.

Izbori u Republici Hrvatskoj se odvijaju na dvije razine - državnoj i lokalnoj razini.

Na državnoj razini se svake četiri godine održavaju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor a svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Na lokalnoj razini svake četiri godine provode se redoviti izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba. Istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se i redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina, prema propisanim uvjetima, pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru te u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pripadnici nacionalnih manjina, prema propisanim uvjetima, biraju i svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.


 

Upravna inspekcija

Pravni temelj: Zakon o upravnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 15/2018)

Upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezano uz provedbu zakona i drugih propisa utvrđenih ovim Zakonom u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

  021 300 150021 300 150
  021 300 289021 300 289
  021 300 104
  upravna.inspekcija@udu-sdz.hr


 

Nadzor nad zakonitošću zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravni temelj:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj: 48/13, 96/16, 70/17 i 48/18)
 3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:15/02 i 80/10)
 4. Zakon o registru vijeća , koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:80/11 i 34/12)
 5. Zakon o lokalnim izborima(„Narodne novine“, broj:144/12 i 121/16)

Nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća poslove vezane za izradu uputa i odluka o obustavi od primjene općeg akta; komunikaciju s jedinicama lokalne i područne(regionalne samouprave, te prikupljanje podataka od istih radi izrade izviješća za druga tijela državne uprave; vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave izabranih s kandidacijske liste grupe birača; dostava podataka iz evidencije Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, po zahtjevu navedenih tijela; provođenje nadzora zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina; ovjera statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina; nadzor nad primjenom Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima se uređena prava i slobode nacionalnih manjina te zaštita izbornog prava (rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora).


 

Zaklade

Pravni temelj: Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18)

Zakonom o zakladama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovine, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada;
Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.
Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova.


Upis zaklade u registar zaklada

Zahtjev za upis zaklade u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje.

Zahtjevu za upis u registar zaklada prilaže se:

 • akt o osnivanju zaklade
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
 • odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
 • potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
 • dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
 • ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
 • izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o zakladama
 • pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
 • statut zaklade 2 primjerka
 • 35,00kn upravne pristojbe


Upis promjena u registar zaklada

Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na:

 • naziv
 • sjedište i adresu sjedišta
 • osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
 • svrhu
 • statut
 • prestanak zaklade

Zahtjevu se prilažu zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada, novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju te 35,00kn upravne pristojbe.

 

 Obrasci

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji